Algemene Voorwaarden Excellent Art

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Excellent Art en op alle met Excellent Art aangegane overeenkomsten.

  1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

  1.3 Algemene Voorwaarden die de koper hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Excellent Art is ingestemd.

  1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Excellent Art in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

  1.5 Excellent Art behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

  1.6 Door het gebruik van de internetsites van Excellent Art en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

  1.7 Excellent Art is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

  2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
  2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Excellent Art is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

  2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

  2.3 Een persoonlijke offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

  2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  - de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Excellent Art via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Excellent Art ontvangen.
  - de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
  - de Koper heeft laten weten akkoord te gaan met een offerte en dit akkoord is door Excellent Art ontvangen.

  2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging, al dan niet per e-mail, aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres. Deze overeenkomst kan door Excellent Art herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Excellent Art de Koper dit binnen drie (3) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

  2.6 Koper en Excellent Art komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Excellent Art gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

  2.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Excellent Art garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

  2.8 Excellent Art archiveert geen overeenkomsten. Koper dient hiervoor zelf zorg te dragen. Opdrachten kunnen gegeven worden in de Nederlandse taal.

  3. Prijzen
  3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

  3.2 De Koper is de prijs verschuldigd die Excellent Art in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Excellent Art worden gecorrigeerd.

  3.4 Bezorgkosten worden bij de bestelling weergegeven en zijn afhankelijk van het formaat en gewicht van de te bezorgen bestelling. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

  3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen drie (3) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Excellent Art.

  4. Betaling
  4.1 Excellent Art zal tot uitvoering van de overeenkomst overgaan na ontvangst van de (aan)betaling, zoals die in de opdrachtbevestiging is weergegeven. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: iDeal, overboeking.

  4.2 Excellent Art kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

  4.3 In het geval dat door Excellent Art een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

  4.4 Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag van de algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

  4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Excellent Art als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

  5. Levering en leveringstijd
  5.1 In beginsel streeft Excellent Art ernaar om bestellingen binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren.

  5.2 Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Excellent Art kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

  5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd of opgehaald gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.

  5.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

  6. Ruilen en herroepingsrecht
  6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en bij defecten zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen zeven (7) dagen) contact op te nemen met Excellent Art. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De Koper krijgt een vervangend product of zijn/haar geld terug, zulks ter keuze van Excellent Art en een en ander exclusief de verzendkosten.

  7. ‘Niet tevreden, geld terug’-garantie
  7.1 De Koper is gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden tot zeven (7) dagen na ontvangst van het betreffende product. De Koper dient Excellent Art hiervan per brief of e-mail op de hoogte te stellen, onder opgave van het bestelnummer. 

  7.2 Excellent Art zal binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van het artikel het door Koper betaalde bedrag retourneren.

  8. Eigendomsvoorbehoud
  8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Excellent Art is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.

  8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

  9. Garantie en aansprakelijkheid
  9.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Excellent Art dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

  9.2 Excellent Art is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Excellent Art kan niet aansprakelijkheid gehouden worden voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

  9.4 Indien Excellent Art om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

  9.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd.

  9.6 De Koper is gehouden Excellent Art te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Excellent Art zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

  9.7 Het is mogelijk dat Excellent Art op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Excellent Art is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

  10. Overmacht
  10.1 In geval van overmacht is Excellent Art niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

  10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

  11. Intellectuele eigendom
  11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Excellent Art, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

  11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi, auteurs, merk, tekeningen en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

  11.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Excellent Art, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

  11.4 De koper mag de door hem /haar gekochte schilderijen/afbeeldingen en foto’s enkel voor eigen gebruik (thuis of op kantoor) inzetten. Het is niet geoorloofd om de schilderijen zonder schriftelijke toestemming van Excellent Art voor commerciële doeleinden te gebruiken.

  12. Persoonsgegevens
  13.1 Excellent Art zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

  14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  14.3 De rechter in de vestigingsplaats van Excellent Art is bij uitsluiting bevoegd van geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Excellent Art of overeenkomsten die met haar gesloten zijn kennis te nemen.

  15. Voorwaarden huur kunstwerken                                                                                                                                            

 15.1 Iedere huurder van kunstwerken van Excellent Art heeft het recht om, met inachtneming van de desbetreffende bepalingen, één of meerdere kunstwerken in huur te ontvangen. Voor het huren van kunstwerken is een vergoeding aan Excellent Art verschuldigd. Excellent Art blijft ten alle tijden eigenaar van het kunstwerk.

15.2 De huurperiode van een kunstwerk bedraagt minimaal zes (6) maanden. De maximumperiode wordt per afzonderlijke overeenkomst bepaald. De huurovereenkomst eindigt direct ingeval de huurovereenkomst van Excellent Art wordt beëindigd.                                                                                          

15.3 De kunstwerken worden door Excellent Art uitgeleend nadat de huurder een huurovereenkomst heeft ondertekend en een geldig legitimatiebewijs heeft overhandigd.

15.4  Het huurbedrag is vooraf aan Excellent Art verschuldigd à contant, tenzij anders overeengekomen.

15.5 Excellent Art zorgt voor het bezorgen en het ophalen van verhuurde kunstwerken in de gehele Benelux en brengt hiervoor eenmalig vijftig euro (€ 50,=) in rekening dat vooraf à contant door de huurder aan Excellent Art dient te worden voldaan.

15.6 Excellent Art behoudt zich het recht voor om per verhuurtransactie vooraf een borg aan de huurder te vragen. Excellent Art bepaalt per geval de hoogte van de borg. Deze borg dient vooraf à contant door de huurder aan Excellent Art te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. De huurder ontvangt het bedrag van de borg retour als betreffend(e) kunstwerk(en) in onbeschadigde staat na inspectie door Excellent Art in ontvangst wordt/worden genomen en er geen verrekening met de borg openstaat. De huurder ondertekent een ontvangstbewijs dat hij de borg retour heeft ontvangen van Excellent Art. Als de huurder op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de huurovereenkomst, zal Excellent Art dit bij de huurder melden. Na genoemde melding is Excellent Art gerechtigd om alle kosten voortvloeiende uit het niet nakomen van de huurovereenkomst bij de huurder in rekening te brengen en dit te verrekenen met de borg. Indien schade, verlies of vermissing wordt vastgesteld, laat Excellent Art dit aan de huurder weten. Na genoemde melding is Excellent Art gerechtigd de kosten van reparatie of vervanging bij de huurder in rekening te brengen en dit te verrekenen met de borg.

15.7 Bij ontvangst van het kunstwerk dient de huurder het kunstwerk grondig te inspecteren op eventuele fouten en gebreken en deze dienen binnen vierentwintig (24) uur aan Excellent Art gemeld te worden.

15.8 De huurder dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering tijdens de huurperiode van een kunstwerk. De huurder zal ervoor zorg dragen dat Excellent Art zo spoedig mogelijk een kopie van de polisvoorwaarden ontvangt.

15.9 De huurder van een kunstwerk is aansprakelijk voor eventuele beschadiging(en) of vermissing van een kunstwerk en/of van het lijstwerk behorende bij genoemd kunstwerk.

15.10 De huurder van een kunstwerk dient Excellent Art per direct in kennis te stellen van eventuele beschadiging(en), vermissing of verloren gaan van de door hem/haar gehuurd(e) kunstwerk(en) en/of van het lijstwerk behorende bij genoemd(e) kunstwerk(en).

15.11 Het is de huurder uitdrukkelijk niet toegestaan reparaties aan een kunstwerk zelf uit te voeren of zelf te laten uitvoeren.

15.12 De huurder zorgt voor een deugdelijk ophangsysteem in samenspraak en na akkoord van Excellent Art.

15.13 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan nabij een door Excellent Art verhuurd kunstwerk te roken.

15.14 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om kunstwerken in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats te zetten of op te hangen. Daarnaast dienen kunstwerken te worden gevrijwaard tegen direct zonlicht.

15.15 De huurder die een kunstwerk in bruikleen heeft, geniet het voorkeursrecht bij aankoop van genoemd kunstwerk. Indien een huurder besluit het kunstwerk aan te kopen, wordt het kunstwerk eerst dan zijn of haar eigendom, nadat de koopsom geheel is voldaan aan Excellent Art.

15.16 Indien een huurder van een kunstwerk van adres wijzigt, zal hij of zij per direct Excellent Art hierover schriftelijk berichten onder gelijktijdige vermelding van het nieuwe adres.

15.17 Indien een huurder een kunstwerk langer dan de vooraf vastgestelde huurperiode in zijn of haar bezit heeft c.q. Excellent Art niet in de gelegenheid heeft gesteld om genoemd kunstwerk op te halen, kan Excellent Art genoemd kunstwerk als aan huurder verkocht beschouwen en is Excellent Art gerechtigd tot het vorderen van de volledige waarde van het kunstwerk zoals vermeld in het huurcontract.

15.18 Het reproduceren, kopiëren en/of tentoonstellen van gehuurde kunstwerken is uitdrukkelijk verboden, behoudens met schriftelijke toestemming van Excellent Art.

15.19 Indien een huurder één of meerdere kunstwerken van Excellent Art onder zijn of haar beheer heeft en in gebreke blijft inzake de overeengekomen verplichtingen, zijn alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten die Excellent Art maakt om hem of haar alsnog genoemde verplichtingen te laten nakomen voor rekening van betreffende huurder.

15.20 Onverminderd het eerder gemelde heeft Excellent Art het recht om een bestaande huurovereenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen en het desbetreffende kunstwerk per direct terug te vorderen, indien naar mening van Excellent Art de wenselijkheid daartoe aanwezig is alsmede in alle gevallen waarin:

a) de huurder enige verplichting op grond van de wet of van de huurovereenkomst niet nakomt.

b) huurder in staat van faillissement wordt verklaard of door huurder surseance van betaling is aangevraagd.

c) beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van huurder of op het gehuurde kunstwerk wordt gelegd.

d) de huurder tijdens de huurperiode komt te overlijden of in geval van rechtspersoon wordt ontbonden.

e) één of meerdere kunstwerken door verwijtbaar handelen van huurder wordt/worden beschadigd.

f) het niet door huurder afsluiten van de verplichte verzekering van het gehuurde kunstwerk en/of het niet door huurder aan Excellent Art overleggen van een afschrift van de polisvoorwaarden van de verplichte verzekering van het kunstwerk.

Bij ontbinding op één van bovengenoemde gronden heeft de huurder geen recht op restitutie van het huurbedrag inclusief bezorgkosten, onverminderd het recht van Excellent Art op volledige schadevergoeding.

15.21 In alle gevallen waarin de huurder niet aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan, is hij of zij aansprakelijk voor alle eventuele schade.

15.22 In het algemeen zal een huurder van een kunstwerk niets doen of nalaten waardoor de belangen van Excellent Art worden geschaad.

 
 • uniek

  Onze collectie kunt u bezichtigen in een zeer bijzondere en unieke setting.  

 • exclusief

  Excellent Art biedt u exclusief hoogwaardige kunst vanaf de 20ste eeuw tot hedendaagse moderne kunst aan.

 • levering

  Onze collectie is altijd op voorraad, 7 dagen per week leverbaar en geen leveringskosten binnen Nederland.

 • garantie

  Bij Excellent Art bent u gegarandeerd van de beste keus en het mooiste aanbod voor de juiste prijs.